Testament

Nieważność testamentu

O nieważności testamentu można mówić wtedy, gdy został sporządzony:

  1. w stanie wyłączającym świadome albo swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli;
  2. pod wpływem błędu uzasadniającego przypuszczenie, że gdyby spadkodawca nie działał pod wpływem błędu, nie sporządziłby testamentu tej treści;
  3. pod wpływem groźby.

Przy czym na nieważność testamentu z powyższych przyczyn nie można się powołać po upływie lat trzech od dnia, w którym osoba mająca w tym interes dowiedziała się o przyczynie nieważności, a w każdym razie po upływie lat dziesięciu od otwarcia spadku.

Odwołanie testamentu

Testament można w  każdej chwili odwołać, zarówno w całości, jak i w zakresie jego poszczególnych postanowień.

Odwołanie testamentu może nastąpić bądź w ten sposób, że spadkodawca sporządzi nowy testament, bądź też w ten sposób, że w zamiarze odwołania testament zniszczy lub pozbawi go cech, od których zależy jego ważność, bądź wreszcie w ten sposób, że dokona w testamencie zmian, z których wynika wola odwołania jego postanowień.  Jeżeli spadkodawca sporządził nowy testament nie zaznaczając w nim, że poprzedni odwołuje, ulegają odwołaniu tylko te postanowienia poprzedniego testamentu, których nie można pogodzić z treścią nowego testamentu.

Trzeba także mieć na uwadze, iż testament może być nieważny, co powoduje, iż aktualnym staje się dziedziczenie ustawowe.

Rodzaje testamentów

Ustawodawca przewidział różne rodzaje testamentów, jednak największe znaczenie w obrocie prawnym mają:

  • testament holograficzny,
  • testament notarialny.

Spadkodawca może zatem sporządzić testament w ten sposób, że napisze go w całości pismem ręcznym, podpisze i opatrzy datą (holograficzny), nadto testament może być sporządzony w formie aktu notarialnego (notarialny).

Obydwa rodzaje testamentu są tak samo ważne, jednak w razie przypuszczenia, że testament ręczny może być skradziony przez któregoś ze spadkobierców ustawowych, nie powołanych do spadku testamentem, bezpieczniej jest sporządzić testament notarialny.

Jeżeli obawiają się Państwo sporządzenia testamentu ręcznego, w każdym przypadku mogą Państwo skorzystać z usług notariusza.

Należy jednak pamiętać, iż w testamencie można powołać spadkobiercę jedynie do całości spadku. Nie można powoływać spadkobiercy do poszczególnych składników majątku spadkowego, np. do nieruchomości. Rozrządzenie takie nie będzie bowiem testamentem, ale zapisem, co powoduje, iż zapisobierca, po śmierci spadkodawcy, musi domagać się od spadkobierców ustawowych przekazania mu własności zapisanych przedmiotów, co wydłuża znacząco proces nabycia własności zgodnie z wolą spadkodawców, często jest też podłożem do licznych konfliktów pomiędzy spadkobiercami a zapisobiercą.

Aby zapobiec takim sytuacją, ustawodawca przewidział instytucję zapisu windykacyjnego. W testamencie sporządzonym w formie aktu notarialnego spadkodawca może zatem postanowić, że oznaczona osoba nabywa przedmiot zapisu z chwilą otwarcia spadku. W takim przypadku nie jest zatem konieczna czynność w postaci przeniesienia prawa własności. Zapisobierca nabywa własność zapisanego przedmiotu w momencie śmierci spadkodawcy.

Przedmiotem takiego zapisu windykacyjnego może być:

  1. rzecz oznaczona co do tożsamości;
  2. zbywalne prawo majątkowe;
  3. przedsiębiorstwo lub gospodarstwo rolne;
  4. ustanowienie na rzecz zapisobiercy użytkowania lub służebności.

Masz pytania?

[contact_form lang=pl]


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

4 × one =

*