Prawo spadkowe - zmiany w ustawie

Jak zmieniło się prawo spadkowe w zakresie dotyczącym przyjmowania spadku?

Ustawą z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 539), która wejdzie w życie 18 października 2015 roku, wprowadzono zmiany w zakresie prawa spadkowego. Dotychczas, jeżeli spadkobierca nie złożył oświadczenia co do sposobu nabycia spadku, nabywał ten spadek wprost, co oznaczało, że nabywał zarówno majątek spadkobiercy, jak i jego długi.

Od 18 października 2015 roku brak oświadczenia spadkobiercy złożonego w terminie 6 miesięcy od kiedy dowiedział się, że nabywa spadek, będzie jednoznaczny z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

Oznacza to, że spadkobierca ponosić będzie odpowiedzialność za długi spadkowe tylko do wartości ustalonego w wykazie inwentarza albo spisie inwentarza stanu czynnego spadku. Jednak powyższe ograniczenie odpowiedzialności odpada, jeżeli spadkobierca podstępnie pominął w wykazie inwentarza lub podstępnie nie podał do spisu inwentarza przedmiotów należących do spadku lub przedmiotów zapisów windykacyjnych albo podstępnie uwzględnił w wykazie inwentarza lub podstępnie podał do spisu inwentarza nieistniejące długi.

W nowelizacji zawarto także nowe regulacje dotyczące dokonania samego spisu inwentarza. Spadkobierca, który przyjął spadek z dobrodziejstwem inwentarza, zapisobierca windykacyjny lub wykonawca testamentu będą mogli złożyć w sądzie albo przed notariuszem wykaz inwentarza. Wykaz inwentarza składany przed notariuszem zostanie objęty protokołem.

Ustawodawca uznał, iż wykaz inwentarza może zostać złożony wspólnie przez więcej niż jednego spadkobiercę, zapisobiercę windykacyjnego lub wykonawcę testamentu.

W wykazie inwentarza z należytą starannością należy ujawnić przedmioty należące do spadku oraz przedmioty zapisów windykacyjnych, z podaniem ich wartości według stanu i cen z chwili otwarcia spadku, a także długi spadkowe i ich wysokość według stanu z chwili otwarcia spadku.
W razie ujawnienia po złożeniu wykazu inwentarza przedmiotów należących do spadku, przedmiotów zapisów windykacyjnych lub długów spadkowych pominiętych w wykazie inwentarza składający wykaz będzie musiał go uzupełnić. Do uzupełnienia wykazu zastosowanie będą miały przepisy dotyczące składania wykazu inwentarza.

Wykaz inwentarza składany w sądzie sporządzać się będzie się według ustalonego przez Ministra Sprawiedliwości w drodze rozporządzenia wzoru.

Bardzo istotnym jest także, że spadkobierca, który przyjął spadek z dobrodziejstwem inwentarza i spłacił niektóre długi spadkowe, a nie wiedział i przy dołożeniu należytej staranności nie mógł się dowiedzieć o istnieniu innych długów spadkowych, ponosi odpowiedzialność za niespłacone długi spadkowe tylko do wysokości różnicy między wartością stanu czynnego spadku a wartością świadczeń spełnionych na zaspokojenie długów spadkowych, które spłacił. Powyższe nie dotyczy jednak spadkobiercy, który przyjął spadek z dobrodziejstwem inwentarza i spłacając niektóre długi spadkowe, wiedział lub przy dołożeniu należytej staranności mógł się dowiedzieć o istnieniu innych długów spadkowych. Taki spadkobierca ponosi odpowiedzialność za te długi ponad wartość stanu czynnego spadku, jednakże tylko do takiej wysokości, w jakiej byłby obowiązany je zaspokoić, gdyby spłacał należycie wszystkie długi spadkowe. Przy czym nie dotyczy to spadkobiercy niemającego pełnej zdolności do czynności prawnych oraz spadkobiercy, co do którego istnieje podstawa do jego ubezwłasnowolnienia.

Zmienione przepisy kodeksu cy

wilnego w zakresie odpowiedzialności spadkobierców za długi spadkowe będą znacznie korzystniejsze, niż dotychczasowa regulacja. Pozwolą bowiem uniknąć sytuacji, kiedy spadkobiercy będą spłacać długi swoich bliższych bądź dalszych krewnych tylko dlatego, że nie wiedzieli, że spadek można było odrzucić bądź przyjąć z dobrodziejstwem inwentarza.

Przepisu ustawy w wersji zmienionej wspomnianą nowelizacją stosować się będzie jednak tylko w sytuacji, kiedy spadkodawca zmarł po dniu wejścia w życie nowelizacji, tj. po dniu 18 października 2015 roku.

Artykuł przygotowany przez eksperta prawa spadkowego, mec. Izabelę Rusinowską

2 myśli nt. „Jak zmieniło się prawo spadkowe w zakresie dotyczącym przyjmowania spadku?

  1. PETELICKI

    MAM PYTANIE: MIESZKAM WE FRANCII OD 1971 ROKU. PO SMIERCI MOICH RODZICACH CHY NALEZY MI SIE JAKIS SPADEK ??? DZIEKUJE

    Odpowiedz
  2. Sylvia

    Jeśli nie uwzględnili Cię w testamencie to chyba należy Ci się jakąś cześć spadku z racji że jesteś ich dzieckiem. Musisz się dokładnie dowiedzieć u notariusza.

    Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

fifteen − ten =

*