Dziedziczenie ogródków działkowych

Działki w Rodzinnych Ogrodach Działkowych a prawo dziedziczenia

Z dniem 19 stycznia 2014 roku weszła w życie Ustawa z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych. Ustawa reguluje zasady zakładania, funkcjonowania i likwidacji rodzinnych ogrodów działkowych, prawa i obowiązki działkowców, zasady ich zrzeszania się oraz zadania organizacji działkowców. Ustawa ta dosyć szczegółowo reguluje kwestie związane z utratą i przeniesieniem prawa do działki, wskazuje również, iż prawo do działki nie podlega dziedziczeniu i wygasa z chwilą śmierci działkowca. Jakie zatem w przypadku działek obowiązuje prawo?

2201'; google_alternate_color = 'FFFFFF'; google_ad_width = 300; google_ad_height = 250; google_ad_format = '300x250'; google_ad_type = 'image'; google_ad_channel ='AdSense Default'; google_color_border = 'B0C9EB'; google_color_link = '164675'; google_color_bg = 'FFFFFF'; google_color_text = '333333'; google_color_url = '2666F5'; google_ui_features = 'rc:0'; //-->

Prawo spadkowe a ogródki działkowe

Mimo to ustawodawca wyposażył bliskich działkowca w uprawnienie do wystąpienia z żądaniem ustanowienia na swoją rzecz prawa do działki, którą użytkował zmarły. Prawo takie ma przede wszystkim małżonek zmarłego, a w pozostałej kolejności pozostali bliscy.
W razie zatem śmierci jednego z małżonków prawo do działki, które przysługiwało obojgu małżonkom, przypada drugiemu małżonkowi.
Jeżeli zaś małżonek nie posiadał prawa do działki, może w terminie 6 miesięcy od dnia śmierci małżonka złożyć oświadczenie woli o wstąpieniu w stosunek prawny wynikający z tego prawa, pod rygorem wygaśnięcia prawa do działki.
Jeśli jednak małżonek nie złoży ww. oświadczenia i prawo do działki wygaśnie, roszczenie o ustanowienie prawa do działki po zmarłym przysługuje innym osobom bliskim. Roszczenie to wygasa w terminie 3 miesięcy od dnia powstania. W takiej sytuacji, jeśli zgłoszenia dokona kilku uprawnionych, o ustanowieniu prawa do działki rozstrzyga sąd w postępowaniu nieprocesowym, biorąc pod uwagę w szczególności okoliczność, czy osoba zgłaszając się korzystała z działki ze zmarłym.
W razie śmierci działkowca niepozostającego w związku małżeńskim, roszczenie o ustanowienie prawa do działki przysługujące osobom bliskim, wygasa w terminie 6 miesięcy od dnia śmierci działkowca.
Reasumując, mimo że prawo do działki nie podlega dziedziczeniu, może ono na żądanie bliskich zmarłego zostać ponownie ustanowione na ich rzecz.